Контакт

Грађевинско предузеће

Црна Трава Градња д.о.о.

Представништво Београд,
Николе Груловића 4
Цвијићева 125

Чачанска Банка, текући рачун бр.: 155-12958-33

Пиб:

СР105286710

Матични број:

20351136

Шифра делатности:

4120

Тел/Факс: 011-341-54-78, 011-2767-336

емаил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it